1. Definities

1.1 In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben onderstaande woorden en begrippen de volgende betekenis:

 • Lubarma B.V., een besloten vennootschap handelend onder de naam Tweedekoopje, statutair gevestigd te (6673DM) Andelst aan het adres Wanraaij 55, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77978536;
 • Koper: Een natuurlijke persoon die handelt met doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Tweedekoopje enerzijds en de Koper anderzijds met betrekking tot de diensten van Tweedekoopje;
 • Webshop: de website van Tweedekoopje (www.tweedekoopje.nl) inclusief de daaraan verbonden online webshop;
 • Producten: de producten die door Tweedekoopje via haar Webshop te koop worden aangeboden;

2. Aanbiedingen en Overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

2.2 Indien Koper het aanbod via de Webshop heeft aanvaard, bevestigt Tweedekoopje via de de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tweedekoopje is bevestigd, kan Koper de Overeenkomst ontbinden.

2.3 Wanneer de Overeenkomst via de Webshop weg tot stand komt, treft Tweedekoopje passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van gebruikersdata en zorgt Tweedekoopje voor een veilige Webshop.

3. Toestand Producten

3.1 De Koper koopt de Producten in de toestand waarin het product zich op dat moment bevindt met alle daaraan verbonden feitelijke gebreken en eventuele schades.

3.2 De Koper is ervan op de hoogte dat:

 • De Producten retourproducten, en dus tweedehands, of in ieder geval meerder hands, zijn;
 • Tweedekoopje de Producten overgenomen heeft van een partij aan wie de Producten in eerste instantie zijn geretourneerd;
 • De Producten om allerlei redenen in eerste instantie retour zijn gestuurd, waaronder begrepen het beschadigd zijn van de Producten of het niet dan wel niet deugdelijk functioneren van de Producten;
 • Tweedekoopje geen enkele wetenschap heeft van de reden waarom de Producten zijn geretourneerd, de eigenschappen van de Producten niet kent en derhalve niet weet of de Producten functioneren;

3.3 De Koper aanvaard dat het product gebreken kan hebben die aan normaal gebruik van het product in de weg staan en dat Tweedekoopje in dat verband op geen enkele wijze aansprakelijk is voor gebreken ten aanzien van de Producten.

4. Fabrieksgarantie en Recht tot ontbinding

4.1 Koper heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop Koper of een door Koper aangewezen derde de Producten heeft ontvangen.

4.2 Tijdens voormelde periode van 14 kalenderdagen zal Koper zorgvuldig omgaan met de Producten en de verpakking. Koper zal de Producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Producten wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ontbinding gebruik maakt, zal Koper de Producten met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking aan Tweedekoopje retourneren, conform de door Tweedekoopje verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 Teruggave of terugzending dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het uitbrengen van de ontbindingsverklaring. Koper kan hierbij gebruik maken van het herroepingsformulier van Tweedekoopje.

4.4 Voor zover op de Goederen nog fabrieksgarantie van toepassing is dient Koper eventuele aanspraken uit hoofde van de fabrieksgarantie rechtstreeks met de fabrikant af te wikkelen en staat Tweedekoopje op geen enkele wijze in voor nakoming door de fabrikant van verplichtingen uit hoofde van de fabrieksgarantie. De fabrikant behoeft Tweedekoopje niet als officiële dealer te erkennen en als fabrieksgarantie is verstrekt dient fabrikant deze uiteraard na te komen, een en ander afhankelijk van de formulering van de betreffende garantie.

4.5 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

5. Kosten ingeval van het inroepen van het recht tot ontbinding

5.1 Indien Koper gebruikmaakt van zijn recht tot ontbinding komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.2 Elk product wordt bij terugkomst door Tweedekoopje op dezelfde manier gecontroleerd als voordat het werd aangeboden, inclusief het maken van foto’s. Dat betekent dat een eventuele aangegeven schade ten tijde van aanschaf op het geleverde artikel niet als extra schade wordt beschouwd en Koper het volledige bedrag van het artikel terugkrijgt.

5.3 Is er na retourzending door toedoen van Koper toch een andere nieuwe schade opgetreden, bijvoorbeeld een extra deuk(je) of kras(je)? Dan ontvangt Koper 70% van het aankoopbedrag bij Tweedekoopje terug.

5.4 Indien Koper een zelf verkeerd besteld artikel wenst te retourneren of te annuleren nadat de bestelling en betaling is voldaan worden eventueel gemaakte verzendkosten in rekening gebracht.

6. Uitsluiting recht tot ontbinding

6.1 Iedere Koper heeft het recht tot ontbinding niet ingeval van:

 • Een Overeenkomst waarbij de prijs van de zaken of diensten gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
 • Een Overeenkomst waarbij de consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • Een Overeenkomst waarbij de geleverde Producten in een van de onderstaande categorieën vallen:
  • Voedsel, producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Hygiëne producten zoals: epilators, scheerapparaten en in-ear headsets;
  • Dieren producten zoals: manden en trim sets;
  • Verzorgingsproducten zoals: elektronische borstels en andere haar- en gezichtsverzorging;
  • Producten met een account zoals: Laptops, Pc’s, telefoons en smartwatches;
  • Producten waarbij de productzegel is verbroken zoals: games, dvd’s en blu-rays;
  • Digitale couponcodes of cadeaubonnen.

7. Betaling en prijs

7.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient het door Koper verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na het ingaan van de termijn van het recht tot ontbinding zoals hiervoor genoemd, of bij het ontbreken van een dergelijke termijn binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst.

7.2 De Koper is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tweedekoopje te melden.

7.3 Tweedekoopje heeft als doel om de producten aan te bieden met korting op basis van de laagste op internet bekende verkoopprijs. De prijzen bij Tweedekoopje worden vastgesteld op basis van de actuele internetprijzen van webwinkels in Europa, ten tijde van controle van het product bij inname, door Tweedekoopje.

7.4 De Koper kan na aanschaf van een product bij Tweedekoopje geen beroep doen op een door Koper lager gevonden (winkel/internet) prijs. Dit in verband met de constante wijzigingen die plaatsvinden in de web- en fysieke winkels in Europa.

7.5 Wanneer er voor een product geen laagste internetprijs gevonden kon worden door Tweedekoopje bij een online aanbieder wordt de prijs door Tweedekoopje vastgesteld.

7.6 Op basis van de status van een product (grade) en eventuele beschadigingen wordt een korting vastgesteld bovenop de gevonden internetprijs van een online aanbieder.

8. Levering en uitvoering

8.1 Tweedekoopje zal de meest mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Tweedekoopje heeft opgegeven bij de bestelling.

8.2 De leverindicatie van Tweedekoopje is op werkdagen voor 16:00 uur besteld, morgen in huis, tenzij er op de productpagina een andere indicatie staat aangegeven. Tweedekoopje neemt alle redelijke inspanningen om de bestelling van Koper binnen deze termijn te leveren. In een enkel geval kan het voorkomen dat de bestelling van Koper door overmacht iets langer op zich laat wachten. De track en trace code die Koper heeft ontvangen na het versturen van de bestelling is in deze gevallen leidend.

8.3 In geval van ontbinding de Overeenkomst wordt het verschuldigde aankoopbedrag binnen 14 kalenderdagen aan de Koper gecrediteerd.